TENTO TÝDEN SLEVA 10% NA CELÝ NÁKUP*
Slevový kód: VIKEND10
*neplatí na zlevněné zboží

 

VÝMĚNA, VRÁCENÍ A REKLAMACE ZBOŽÍ 

Zdeněk Staněk

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem Na Ryšavce 373, 397 01 Písek – Hradiště

IČ: 12894621

DIČ: CZ520513373

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

(Tyto informace se týkají výměny zboží na přání zákazníka, např. z důvodu špatně zvoleného rozměru, barvy, apod.)

Vyměnit lze pouze nepoužité a nevyprané zboží v původním balení, a to nejpozději do 14 dnů od zakoupení zboží. Stačí jej obvyklým způsobem zaslat na adresu Hradišťská 2490, 397 01 Písek. V tomto případě hradí veškeré náklady na dopravu zákazník. Zboží k výměně nezasílejte na dobírku!

Do zásilky přiložte informaci o tom, jaké zboží zasíláte a za jaké zboží má být vyměněno. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje včetně telefonního čísla, v ideálním případě přiložte kopii faktury. Výměna zboží je možná pouze za položky uvedené v internetové nabídce (skladem)! Před odesláním zásilky proto zkontrolujte, zda je Vámi požadovaný produkt nabízen. Nemusíte se vázat na původní výši objednávky, případný doplatek uhradíte formou doběrečného, v opačném případě do zásilky přiložte číslo účtu, na který má být zaslán přeplatek. Jakmile Vaši zásilku obdržíme a zadáme do systému, zašleme Vám informační e-mail.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu:

  • atypické rozměry zboží (ložních souprav, prostěradel, plněného programu – polštáře, přikrývky, matracové chrániče)

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.

Odstoupení od kupní smlouvy odešle kupující na e-mail obchod@zdenekstanek.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek:

  • musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu

  • kupující vrací bytový textil čistý, nevypraný, bez jakýchkoliv známek použití či úprav (jiných, než které provedl prodávající při zpracování a realizaci objednávky)
  • musí být nepoškozené

  • musí být kompletní

  • s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

V případě, že je vrácené zboží znečištěné, opotřebené, poškozené nebo zničené, je prodávající oprávněn takové zboží vrátit zpět kupujícímu bez nároku na náhradu pořizovací hodnoty zboží, popřípadě domluvit jiné % vrácení finančních prostředků z pořizovací ceny.

Kupující bere na vědomí, že nepřiměřené používání bytového textilu, dle jeho povahy, za účelem vyzkoušení může vést k výraznému snížení hodnoty zboží, a tedy k výraznému ponížení vrácené kupní ceny kupujícímu o náhradu škody za toto snížení.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Jakost při převzetí

 V zájmu kupujícího je prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu, která je již v nižší ceně zohledněna.

 

Vyřízení reklamace

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Podle svého požadavku může uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost zboží nelze považovat za vadu, tudíž nelze reklamovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (předání) reklamace. Kupující osobně předá či doručí zboží prodávajícímu na adresu Zdeněk Staněk, Hradišťská 2490, 397 01 Písek (pracovní dny v době 6:00 – 14:00, mimo dny celozávodní dovolené)

Zboží by mělo být čisté, kompletní a při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

Reklamaci, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

© 2018 Zdeněk Staněk