ČIŠTĚNÍ SKLADŮ - PROSTĚRADLA VE II. JAKOSTI -40%, PARTIOVÁ PROSTĚRADLA -60% ZDE

Prohlášení o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

PRODEJ VÝROBKŮ A ZBOŽÍ

1. Správce osobních údajů

Zdeněk Staněk, Na Ryšavce 373, Písek se sídlem podnikání Hradišťská 2490, Písek, IČ 12894621, DIČ CZ520513373, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o pracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3. Zdroje osobních údajů

☒ přímo od subjektů údajů

☒ velkoobchod

☒ veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

☒  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

☒  popisné údaje (bankovní spojení)

☒  další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů

☒  zákazník správce

6. Kategorie příjemců osobních údajů

☒  státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

☒  další příjemci, kteří jsou ve smluvním vztahu ke správci

7. Účel zpracování osobních údajů

☒  jednání o smluvním vztahu

☒  plnění smlouvy

☒  archivnictví vedené na základě zákona

☒  plnění zákonných povinností ze stravy správce

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal práce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

11. Práva subjektů údajů

       1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjektu údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování;

 • kategorii dotčených osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

      2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuté informace.

 12. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Osobní údaje nejsou poskytnuty třetím stranám s výjimkou B-payment s.r.o., IČ24693014. 

 13. Ostatní ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje subjekt údajů, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu subjektu údajů, kterou správci poskytl.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce. www.zdenekstanek.cz


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7. 11. 2019.